Regulamin

Regulamin korzystania ze sklepu internetowego JUMAR Marek Frydrych
 

§ 1 [Postanowienia wstępne]


1. Właścicielem sklepu internetowego JUMAR jest Marek Frydrych prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marek Frydrych „Jumar Marek Frydrych” pod adresem ul. Mylna 32/34 lok. 2, 60-857 Poznań, NIP: 9720460852, REGON: 302650098, tel. 504149182 e-mail: info@jumar.poznan.pl

  2. Przedmiotem działalności sklepu internetowego JUMAR Marek Frydrych jest internetowa sprzedaż produktów   w nim zaprezentowanych oraz świadczenie usług drogą elektroniczną.

  3. Regulamin określa warunki oraz rodzaje świadczonych usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r., poz. 1422 z późn. zm.); ustawy z dnia 30 maja 2014 roku Prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.); ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119/1) przez Marka Frydrycha prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marek Frydrych JUMAR Marek Frydrych w zakresie korzystania ze sklepu internetowego działającego pod domeną https://jumar.poznan.pl jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, w szczególności:
a) warunki i zasady składania zamówień drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego JUMAR Marek Frydrych,

b) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych za pośrednictwem sklepu internetowego JUMAR Marek Frydrych oraz warunki ich rozwiązywania,

c) tryb postępowania reklamacyjnego.

4. Prezentowane w sklepie internetowym JUMAR Marek Frydrych produkty i treści, w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017r. poz. 459 z późn. zm.), lecz są zaproszeniem do składania ofert.

 5. Nazwy handlowe, nazwy producentów, loga, materiały, opisy i zdjęcia, również będące znakami towarowymi znajdujące się w sklepie internetowym JUMAR Marek Frydrych zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych i zostały uprzednio wprowadzone do obrotu przez właścicieli tych znaków.

6. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego JUMAR Marek Frydrych  w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
                                                                    

                                                                         § 2 [Definicje]


Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
 
Sklep - portal internetowy JUMAR Marek Frydrych, stanowiący własność Marka Frydrycha prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marek Frydrych JUMAR MAREK FRYDRYCH;  
 

Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio identyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 
Kupujący - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z Usługi;
 
Konsument – osobę fizyczną dokonująca ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby;
 
Sprzedawca – Marek Frydrych prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marek Frydrych JUMAR Marek Frydrych;
 
Usługa - usługi świadczone na rzecz Kupującego drogą elektroniczną odpłatnie lub nieodpłatnie, za pośrednictwem Sklepu, w tym między innymi polegające na prezentowaniu w Sklepie Produktów, możliwości złożenia przez Kupującego Zamówienia oraz zawarcia umowy sprzedaży prezentowanych w Sklepie Produktów;
 
Umowa – umowa pomiędzy Sklepem a Kupującym, na mocy której Sklep zobowiązany jest świadczyć usługi objęte Regulaminem;
 
Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
 
Produkt – prezentowana w Sklepie rzecz ruchoma, którą może Zamówić Kupujący;
 
Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą;
 
Koszyk - wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu wybór Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich  z koszyka, pole Koszyk znajduje się w prawym górnym rogu ekranu;
 
Formularz Zamówienia – formularz umożliwiający złożenie Zamówienia w Sklepie;
 
Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
                                                                         

§ 3 [Usługi]


1. Kupujący zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującym prawem oraz dobrymi obyczajami.

2. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w sposób umożliwiający Kupującemu jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego wykorzystywanego przez Użytkownika.

3. Regulamin wiąże Użytkownika z chwilą udostępnienia w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.

4. Skorzystanie z Usług Sklepu nie wymaga rejestracji.

                                  

                                        § 4 [Składanie Zamówienia. Realizacja Zamówienia]


1. Produkty prezentowane w Sklepie Produkty nie są ofertą, lecz zaproszeniem do składania ofert przez Kupującego.

2. Ceny Produktów prezentowanych w Sklepie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena Produktów nie obejmuje kosztów dostawy. Po złożeniu Zamówienia cena Produktu nie może ulec zmianie.

3. Złożenie Zamówienia polega na umieszczeniu wybranych Produktów w Koszyku oraz prawidłowym wypełnieniu Formularza Zamówienia, w sposób umożliwiający prawidłową identyfikację Kupującego, jego adresu do wysyłki oraz przedmiotu Zamówienia.

 4. Złożenie Zamówienia oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży wybranych przez niego Produktów po cenie wskazanej w Sklepie. Sklep potwierdzi przyjęcie Zamówienia od Kupującego.

5. Przed złożeniem zamówienia Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację.

6. Po podaniu przez Kupujacego korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych i wyrażeniu woli zawarcia umowy na odległość, w Koszyku wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 
a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności.
 
7. Wysłane przez Kupującego Zamówienie stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży.

8. Zamówienie potwierdzane jest przez Sklep pocztą elektroniczną w ciągu 24 godzin w dni robocze.

9. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie potwierdzenia Zamówienia przez Sklep.

10. Czas realizacji Zamówienia to _3__ dni robocze. Na czas realizacji składa się kompletowanie Zamówienia oraz czas dostawy przez przewoźnika określonego w § 5 ust. 7 Regulaminu. Termin kompletowania Zamówienia do wysyłki oscyluje pomiędzy ___3___dniami roboczymi, po którym następuje wysyłka towaru. Czas dostawy Zamówienia wynosi 3 dni robocze liczone od dnia nadania przesyłki. W przypadku wystąpienia chwilowego braku w dostępności wybranych przez Kupującego Produktów, zostanie on poinformowany o możliwym wydłużeniu czasu realizacji Zamówienia, wraz ze wskazaniem nowego czasu realizacji Zamówienia.

 11. Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny w ciągu doby. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta zostaną przetworzone pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu.

 12. Do każdego Zamówienia dołączany jest paragon fiskalny lub na życzenie Kupującego faktura VAT. W przypadku, gdy Kupujący wnosi o wystawienie faktury VAT jest zobowiązany podać pełną nazwę swojej firmy, adres firmy oraz numer NIP.

                                                § 5 [Metody płatności. Forma dostawy]

1. Przewiduje się następujące sposoby płatności za Zamówienie:
a) szybka płatność PayU;

b) płatność za pobraniem przy odbiorze;

c) przedpłata tradycyjnym przelewem bankowym.

2. W tytule przelewu Kupujący powinien wskazać dane pozwalające na jego identyfikację (imię i nazwisko lub nazwę) oraz numer Zamówienia otrzymany w potwierdzeniu Zamówienia.

 3. W przypadku dokonywania płatności w drodze przelewu, zapłata za zamówiony towar winna nastąpić na rachunek bankowy Sklepu prowadzony przez bank PKO BP S.A. nr rachunku bankowego: 17 1020 4027 0000 1302 1387 0201

4. W przypadku dokonywania płatności za pobraniem zapłata za zamówiony towar winna nastąpić kurierowi wybranej firmy kurierskiej.

5. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności w formie za pobraniem realizacja Zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po jego otrzymaniu i potwierdzeniu dostępności Produktu  w magazynie.

6. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności w formie: szybkiej płatności PayU lub przedpłaty tradycyjnym przelewem bankowym realizacja Zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty i potwierdzeniu dostępności Produktu w magazynie. Brak odnotowania płatności za Zamówienie w terminie 7 dni od daty jego złożenia, pomimo wezwania do uregulowania wpłaty, skutkuje anulowaniem Zamówienia.

7. Dostawa Zamówienia może być dokonana za pośrednictwem:
a) kuriera UPS;

b) Poczty Polskiej S.A

8. Koszt dostawy Zamówienia ponosi Kupujący. Koszt dostawy wynosi:

a) przy wyborze kuriera UPS  i płatności PayU lub tradycyjnym przelewem– 17,00 zł brutto;

b) przy wyborze kuriera UPS i płatności za pobraniem – 22,00 zł brutto;

c) przy wyborze Poczty Polskiej S.A. - ___ brutto.

9. Sklep przewiduje dostawę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

10. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Kupującego będącego Konsumentem z chwilą jej wydania Konsumentowi.

11. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Kupującego który nie jest Konsumentem z chwilą jej powierzenia przez Sprzedawcę przewoźnikowi.

12. Kupujący ponosi odpowiedzialność za błędy popełnione w Formularzu Zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do Kupującego. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego Zamówienia ponosi Kupujący.

                                                      § 6 [Odstąpienie od umowy]

1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo bez podania przyczyny odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin ten biegnie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie ostatniej z rzeczy, partii lub części. W przypadku, gdy w ramach jednego Zamówienia, Konsument zamówił więcej niż jeden Produkt, odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich lub tylko wybranych przez Konsumenta Produktów.

2. Skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy następuje poprzez złożenie Sprzedawcy jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w dowolnej formie, w tym przez przesłanie Sprzedawcy wypełnionego formularza odstąpienia od umowy drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na którykolwiek z adresów kontaktowych wskazanych w § 1 pkt 1 Regulaminu.

Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz jest udostępniony w na stronie internetowej Sklepu wskazanej w § 1 pkt 1 Regulaminu w formacie pliku PDF (Portable Document Format).

 3. Po dokonaniu skutecznego odstąpienia od umowy, Sklep zwraca Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów – do wysokości najtańszej opcji dostarczenia Produktów oferowanej przez Sklep. Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 4. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

 5. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Konsument.

 6. Zwracany Produkt nie powinien nosić śladów używania lub być uszkodzonym, jednakże używanie lub uszkodzenie nie oznacza, że odstąpienie nie jest możliwe. W przypadku odstąpienia od umowy Produktu używanego lub uszkodzonego, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7. W przypadku zwrotu Produktu używanego lub uszkodzonego, Sklep ma prawo potrącić przysługującą mu wierzytelność z tytułu odszkodowania za zmniejszenie wartości Produktu z wierzytelnością Konsumenta o zwrot kosztów podniesionych w związku z zawartą Umową.

8. Zwrot poniesionych przez Konsumenta kosztów zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zwróconego przez Konsumenta Produktu, na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta.

 9. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli przedmiotem świadczenia Sklepu była rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca spełnianiu jego zindywidualizowanych potrzeb, lub przedmiotem świadczenia Sklepu były rzeczy, które po dostarczeniu ze względu na swój charakter zostały nierozerwalnie połączone z innymi rzeczami.

 10. W przypadku przekroczenia terminu do odstąpienia od umowy Sklep odeśle Kupującemu zwrócone Produkty na koszt Kupującego.

                                                          § 7 [Odpowiedzialność za wady]


1. Sklep zobowiązuje się do sprzedaży Produktów nowych, nieobarczonych wadami. Sklep jest odpowiedzialny względem Kupującego będącego Konsumentem, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosi zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.  

3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę.  

4. Konsument może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca ma obowiązek wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądania Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

5. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej Konsumentowi, domniemywa się że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

8. Konsument może złożyć reklamację dotyczącą wykonania Usługi wysyłając ją na adres Sklepu określony w § 1 pkt. 1 Regulaminu, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Reklamację ze wskazaniem wad lub zastrzeżeń należy zgłosić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dostrzeżenia wady. Brak zastrzeżeń lub uwag jest równoznaczny z zaakceptowaniem wykonanej Usługi.

9. W celu zgłoszenia reklamacji oraz usprawnienia i przyspieszenia procedury reklamacyjnej, należy odesłać reklamowany Produkt wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, a nadto przesłać informację o złożeniu reklamacji w formie sms lub e-mail wskazane w §1 pkt. 1 Regulaminu. Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu (paragon lub faktura VAT). Reklamacja powinna zawierać m.in. opis wad lub zastrzeżeń oraz sposób kontaktu zwrotnego z Konsumentem (adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer faksu, ewentualnie adres do korespondencji). Sklep zastrzega sobie możliwość kontaktu z Konsumentem z wykorzystaniem tych danych lub danych wcześniej podawanych w związku z zawarciem umowy oraz możliwości kontaktu z Konsumentem celem uzupełnienia informacji dotyczących reklamacji.

10. Sklep rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji lub jej uzupełnienia.  11. Wyłącza się uprawnienia Kupującego nie będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady, o których mowa w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r., poz. 121, ze zm.).

                                                                § 8 [Dane osobowe]


1. Kupujący składając zamówienie proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Sprzedawcę w celu świadczenia Usług przez Sklep poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) przed dokonaniem Zamówienia. Przetwarzanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia Usług przez Sklep. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119/1).

2. Kupujący może zgodę określoną w pkt. 1 powyżej w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Kupujący jest informowany o możliwości wycofania zgody przed jej wyrażeniem, poprzez zaznaczenie pola (checkbox) przed dokonaniem Zamówienia wskazanego w pkt. 1 powyżej.

3. Administratorem danych osobowych jest Marek Frydrych prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marek Frydrych „Jumar Marek Frydrych” pod adresem ul. Mylna 32/34 lok. 2, 60-857 Poznań, NIP: 9720460852, REGON: 302650098, tel. 504149182 e-mail: info@jumar.poznan.pl

 4. Dane osobowe podlegają ochronie i będą przechowywane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119/1), wyłącznie w celu świadczenia Usług przez Sklep.

5. Odbiorcami Danych Osobowych są przedsiębiorcy uprawnieni do wykonywania działalności gospodarczej w przedmiocie transportu drogowego towarów oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w przedmiocie działalności rachunkowej. Odbiorcy Danych Osobowych świadczą usługi zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe (Dz.U. 1984 nr 53 poz. 272 z późn. zm.) oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 z późn. zm.).

 6. Kupujący ma prawo do swobodnego dostępu (w dowolnym momencie) do swoich Danych Osobowych, w tym do ich poprawiania (edycji), prostowania, usunięcia a także do ograniczenia lub żądania zaprzestania przetwarzania swoich Danych Osobowych.

 7. Administrator danych osobowych przetwarzana dane osobowe Kupującego podane przez niego w trakcie składania Zamówienia (tj. imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu) w celu wykonania Umowy i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sklepie takich jak obowiązki związane z rachunkowością oraz roszczeniami Kupujących.

 8. Dane Osobowe Kupującego będącego Konsumentem, podane przez niego w trakcie korzystania z Usługi, będą automatycznie i bezpowrotnie usuwane po upływie 2 lat od daty wykonania Usługi przez Sklep, tj. przez czas trwania uprawnień wynikających z § 7 Regulaminu.

 9. Dane Osobowe Kupującego który nie jest Konsumentem, podane przez niego w trakcie korzystania z Usługi, będą automatycznie i bezpowrotnie usuwane po upływie 5 lat od daty uiszczenia zapłaty za wykonanie Usługi przez Sklep, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego podatku od towarów i usług. 

10. Kupujący ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego Danych osobowych. Sprzeciw może zostać wniesiony w dowolnej formie, w tym pisemnie, telefonicznie lub drogą e-mail.

11. Kupujący ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu od Administratora swoje Dane Osobowe dostarczone Administratorowi. Kupujący ma prawo przesłać otrzymane dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora.

12. Wykonując prawo do przenoszenia Danych Osobowych o którym mowa w ust. 11 powyżej, Kupujący ma prawo żądania, by Dane Osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

 13. Kupujący ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jego Danych Osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119/1). 14. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne. Niepodanie żądanych przez Sklep Danych Osobowych skutkuje odmową wykonania Usługi przez Sklep.
                                                         

                                                                § 9 [Wymagania techniczne]

1. Korzystanie ze Sklepu wymaga posiadania przez Kupującego:  a) dostępu do Internetu, b) dostępu do indywidualnego konta poczty elektronicznej, c) przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Internet Explorer 9.0, Mozilla Firefox 25.0, Google Chrome 33.0, Safari 6.0, Opera 12.0 2. Korzystanie ze Sklepu wymaga obsługi Java Script oraz plików typu cookie.  3. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem przez Kupującego dostępu do Sklepu, jak i korzystania z niego ponosi Kupujący.
                                                       

                                                            § 10 [Postanowienia końcowe]  


1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Sklepu i stanowi integralną część zawieranej z Kupującym umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni liczonych od dnia umieszczenia regulaminu na stronie internetowej Sklepu wskazanej w § 1 pkt 3 Regulaminu.

 3. O zamiarze zmiany Regulaminu Sklep zawiadamia Kupującego przesyłając treść nowego regulaminu na wskazany przez Kupującego adres poczty elektronicznej.  Kupującego obowiązuje Regulamin aktualny w chwili zawarcia umowy.

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Kupującym, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami stosownych przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.).

 5. Konsumenci mają możliwość rozwiązania sporów przed sądem polubownym lub poddania go pod rozstrzygniecie stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowych. Konsumenci mogą również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami, znajdującej się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Kupującym, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r., poz. 121, ze zm.), przepisy stawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.), ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119/1) oraz inne właściwe przepisy prawa powszechnego obowiązujące w Polsce.

8. Sklep, jak i jego poszczególne elementy składowe stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r., Nr 90, poz. 631, ze zm.) i podlega ochronie przewidzianej wyżej wskazanymi przepisami.
 
Załączniki: 1. Formularz odstąpienia od umowy; 2. Formularz reklamacji; 3. Polityka prywatności i plików cookies;

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Waluty
Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (Kurier) już od 400,00 zł.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl